تبلیغات
فیزیک دوم دبیرستان - سوالات کنکور سینماتیک

فیزیک دوم دبیرستان

اموزش کامل فیزیک دوم برای دانش اموزان ایرانی هدف اصلی من است

سوالات کنکور سینماتیک

 

۱- متحرکی با شتاب ثابت بر مسیری مستقیم در حرکت است. اگر سرعت این متحرک در مدت ۱۵ دقیقه از ۶۰ کیلومتر بر ساعت به ۱۴۰ کیلومتر بر ساعت برسد . متحرک در این مدت چند کیلومتر  پیموده است        (۷۸ ت )

۱)۱۵           √ ۲)۲۵            ۳ )۳۵              ۴)۵۰

۲-از بالای برجی به ارتفاع h گلوله ای بدون سرعت اولیه رها می شود.در همان لحظه گلوله دیگری با سرعت اولیه ۲۰ متر بر ثانیه از زمین در همان راستا ی قائم که گلوله اولی سقوط می کند به طرف بالا پرتاب می شود . اگر دو گلوله پس از ۲۵/۱ ثانیه از مقابل یکدیگر عبور کنند h چند متر است؟   (۷۸ ت )

۱)۱۲/۵             √ ۲)۲۵             ۳)۵۰            ۴)۷۵

۳- دوچرخه سواری فاصله ۹۰ کیلومتری مستقیم بین دو شهر را در مدت ۵/۴ ساعت می پیماید. وی با سرعت ثابت ۲۴ کیلومتر بر ساعت رکاب می زند اما برای رفع خستگی توقف هایی هم دارد . مدت توقف او چند دقیقه است؟  ( ۷۸ ر)

۱) ۸۰               √۲)۴۵               ۳)۳۰               ۴)۱۵

۴- در یک حرکت با شتاب ثابت و بدون سرعت اولیه بر مسیری مستقیم.....( ۷۹ر)

     ۱)سرعت متحرک ثابت است

     ۲)شتاب حرکت با زمان زیاد می شود

     ۳)مسافت طی شده با زمان متناسب است

     √۴)مسافت طی شده با مجذور زمان متناسب است

۵-جسمی با سرعت ثابت در حرکت است. اگر این جسم در لحظه ۴=t ثانیه در فاصله ۲۲+متری مبدا مکان و ۲ ثانیه بعددر فاصله ۳۴ + متری آن مبدا باشد سرعت جسم چند متر بر ثانیه است؟  (۷۹ ت )

۱)۱/۲              ۲)۴               ۳)۵/۶             √۴)۶

۶-گلوله A را در شرائط خلا از ارتفاع h بدون سرعت اولیه رها می کنیم . سه ثانیه بعد گلوله B را از ارتفاع ۴/h بدون سرعت اولیه رها می کنیم. سرعت گلوله Aدر لحظه رسیدن به زمین چند برابر سرعت گلوله B است؟  ( ۷۹ ت  )

۱)۱                ۲)۲/۳              √۳)۲              ۴)۹/۴

۷-معادله حرکت متحرکی در SI بصورت x=t2+t است. کدام گزینه زیر برای

نوع حرکت جسم درست است؟(۷۹ ت)

     ۱)معادله الزاما از نظر ابعاد غلط است.

     ۲)حرکت نه یکنواخت و نه با شتاب ثابت است.

     ۳)شتاب حرکت وسرعت اولیه به ترتیب در SI و،  ۵/۰ و ۱  است.

     √۴)شتاب حرکت و سرعت اولیه درSI به ترتیب ۲  و  ۱  است.

۸-گلوله ای از ارتفاع h با سرعت اولیه ۱۰ متر بر ثانیه در راستای قائم به بالا پرتاب می شود . این گلوله ۵ ثانیه پس از پرتاب به سطح زمین می رسد. ارتفاعh چند متر است؟

 (۸۰ ت)

  ۱)۶۵                ۲)۷۰                 √۳)۷۵               ۴)۸۰

۹-متحرکی با سرعت اولیه ۴ متر بر ثانیه و با شتاب ثابت ۲متر بر مجذور ثانیه در یک مسیر مستقیم ۱۲ متر جابجا می شود . سرعت متوسط در این جابجایی چند متر بر ثانیه است؟

 (۸۰ ر )

  √۱)۶                     ۲)۸                    ۳)۱۰                ۴)۱۲

۱۰-متحرکی در یک مسیر مستقیم حرکت می کند. این متحرک دارای ۶=.V و۴=a در SIاست. سرعت متوسط متحرک در دو ثانیه اول چند متر بر ثانیه است؟ (۸۱ ت)

  ۱)۸                   √۲)۱۰                  ۳)۱۲                  ۴)۱۴

۱۱- جسمی را در شرایط خلا از یک بلندی رها می کنیم . بطوری که با سرعت ۳۰ متر بر ثانیه به زمین بر خورد می کند. ارتفاع بلندی چند متر است؟ (۸۱ ت )

  √۱)۴۵                  ۲)۳۰                   ۳)۴/۵                  ۴)۳

۱۲-معادله مکان متحرکی در SI بصورتx=-t2+4t+20 است . حرکت آن از

 t=0 تا t=8 ثانیه چگونه است؟  (۸۱ت)

     √۱)ابتدا کند و سپس تند شونده

     ۲)ابتدا  تند و سپس کند شونده

     ۳)پیوسته تند شونده

     ۴)پیوسته کند شونده

۱۳-از ارتفاع ۵۰ متری سطح زمین گلوله ای را در شرایط خلا با سرعت اولیه ۱۵ متر بر ثانیه به سمت پایین پرتاب می کنیم . سرعت گلو له در لحظه بر خورد به زمین چند متر بر ثانیه است؟(۸۱ ر )

  ۱)۳۰                √۲)۳۵                 ۳)۴۰                ۴)۴۵

۱۴-سرعت ذره ای درSI در t=0 برابرv1=3i+2j و در t=2 s برابر v2=9i-6j

است . بردار شتاب متوسط ذره در این مدت کدام است ؟ (۸۱ ر)

     1)6i-8j

    √2)3i-4j

     3)8j-6i

     4)4j-3i

۱۵-دو گلوله از یک نقطه با سرعت اولیه برابر با اختلاف زمانی  ۱  ثانیه در راستای قائم رو به بالا پرتاب می شوند . فاصله نقطه ای که گلوله ها از کنار هم می گذرند تا بالاترین نقطه ای که گلوله ها به آنجا می رسند چند متر است؟ (۸۲ ر)

 √۱)۱/۲۵               ۲)۲/۵                ۳)۳/۷۵              ۴)۵ 

 ۱۶-سرعت اولیه گلوله ای را که در راستای قائم رو به بالا پرتاب می شود چند برابر کنیم تا ارتفاع اوج آن دو برابر شود؟(۸۲ ر )

  ۱)۲                   ۲)۴                  √۳)Γ۲               

   ۴)۲Γ۲

۱۷-معادله مکان متحرکی در SI بصورت  x=-5t2+6t+12 است. در مورد

جهت حرکت و نوع آن کدام مطلب صحیح است؟ (۸۳ ت )

      ۱)همواره در جهت محور و کند شونده

      √۲)ابتدا در جهت محور و کند شونده

      ۳)ابتدا خلاف جهت محور و کند شونده

      ۴)همواره در خلاف جهت محور و کند شونده

۱۸-بردارهای مکان ذره متحرک M در دو لحظه t1=5 s و t2=8 s  در SI به

ترتیب r1=3i+6j و r2=15i-3j  هستند. بزرگی سرعت متوسط ذره بین دو

لحظه مزبور چند متر بر ثانیه است؟ (۸۳ ت )

 ۱)۱۵            ۲)۳              √۳)۵             ۴)۸

۱۹-گلوله کوچکی از ارتفاع h بدون سرعت اولیه رها می شود و ۸۰ متر آخر سقوط را در مدت ۲ ثانیه می پیماید. ارتفاع h  چند متر است؟ (۸۳ ت )

  √۱)۱۲۵              ۲)۱۵۰              ۳)۱۶۰             ۴)۲۵۰

۲۰-دریک مسیرمستقیم اتومبیلی باسرعت ۲۰m/s درحرکت است.از۳۶مترجلوتراتومبیل دیگری باشتاب ثابت۲۰m/s2 ازحال سکون درهمان جهت به

راه می افتد.دراین حرکت اتومبیل هادو بار از هم سبقت می گیرند.فاصله زمانی این دو سبقت چند ثانیه است؟(۸۳ ر )

    ۱)۲                 ۲)۱۰                √ ۳)۱۶              ۴)۱۸

۲۱-دو گلوله به فاصله زمانی یک ثانیه از نقطه ای به ارتفاع h درخلا رها می شوند . اگر بیشترین فاصله آنها ۴۵ متر شود. h  چند متر است؟ (۸۳ ر )

  ۱)۸۰           ۲)۱۱۰              √۳)۱۲۵            ۴)۱۴۵

۲۲-مکان متحرکی که در یک صفحه حرکت می کند در SI بصورت            r=(1/3t3+2/3)i+t2j است. در لحظه ای که اندازه شتاب متحرک ۲Γ۲

است. اندازه بردار مکان چند متر است؟ (۸۴ ت )

 ۱)۲                      √۲)Γ۲

 ۳)۸                      ۴)۴Γ۲ 

۲۳-گلوله ای در شرایط خلا بدون سرعت اولیه از ارتفاعی رها می شود و در ثانیه اول مسافتی به اندازه x1 و در ثانیه دوم مسافت xرا طی می

کند.نسبت x2/x1 کدام است؟ (۸۴  ت )

  ۱)۲             √ ۲)۳              ۳)۴               ۴)Γ۲

۲۴-در جابجایی از مکان r1=i+2j به مکان r2=-3i+6j سرعت متوسط متحرک

 v=-i+j است . زمان این جابجایی چند ثانیه است؟ (۸۴ ت )

  ۱)۲               ۲(۳              √۳)۴             ۴)۶

۲۵-معادله های حرکت در SI برای خودروی A در یک صفحه xA=4t و yA=bt

و برای خودروی Bدر همان صفحه x=at2 و yB=6 می باشد.اگر دو خودرو با

یکدیگر برخورد کنند نسبت b/a کدام است؟ (۸۴  ر)

  ۱)۲/۳           √ ۲)۳/۲            ۳)۳/۴           ۴)۴/۳ 

 

۲۶- گلوله ای را در شرایط خلا با سرعت اولیه ۴۰ متر بر ثانیه در راستای قائم رو به بالا پرتاب می کنیم . سرعت گلوله در نیمه راه خود تا رسیدن به نقطه اوج چند متر بر ثانیه است ؟ ( ۸۵  ت )

   ۱) ۲۰                   √ ۲) ۲۰Γ۲

   ۳)۲۵                       ۴) ۱۰Γ۲

۲۷- معادله حرکت متحرکی در SI  بصورت   r = (t3+4t)i + 2t2j است . بردار شتاب متوسط در بازه زمانی صفر تا ۲ ثانیه کدام است ؟ ( ۸۵ ت )

  ۱) 3i+2j

  2) 12i+8j

√ 3) 6i+4j

  4) 4i+2j

۲۸- ذره ای  در SI روی خط y = 3x+1   با سرعت ثابت Γ۱۰ متر بر ثانیه در حركت است . بردار سرعت آن كدام است ؟ ( ۸۵ ر )

 √ ۱) v = i+3j

    2) v = 2i+5j

    3) v = 3i+j

    4) v = 5i+2j

۲۹- شخصی از ارتفاع ۱۷ متری زمین روی بالشی به ضخامت ۲ متر سقوط آزاد می کند و مقاومت هوا ناچیز است . اگر در این بر خورد حد اقل ضخامت بالش به ۵/. متر برسد . اندازه شتاب شخص بعد از رسیدن به بالش تا انتهای مسیر رو به پایین چند g است ؟ ( ۸۵ ر )

  ۱)۴           ۲)۶              ۳)۸            √ ۴)۱۰

نظرات() 
buy cialis usa
جمعه 16 آذر 1397 12:34 ب.ظ

Thanks. I like it!
cialis for daily use cialis 5 mg effetti collateral generic cialis pro we recommend cheapest cialis cialis 5 effetti collaterali cialis in sconto how does cialis work dose size of cialis import cialis cialis daily new zealand
buy cialis online no prescription
پنجشنبه 15 آذر 1397 05:23 ب.ظ

Many thanks. I appreciate it.
cialis 50 mg soft tab cialis 5 mg funziona cialis reviews cialis 5 mg schweiz canadian discount cialis tadalafil tablets cialis 100mg suppliers cialis pills boards how do cialis pills work overnight cialis tadalafil
buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:39 ب.ظ

Superb data, Cheers.
sublingual cialis online cialis herbs cialis prezzo al pubblico side effects for cialis cialis farmacias guadalajara cialis alternative cialis herbs cialis sans ordonnance we recommend cialis info cialis kaufen wo
cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 06:56 ق.ظ

Wow quite a lot of valuable information.
enter site very cheap cialis costo in farmacia cialis canadian discount cialis 200 cialis coupon free cialis where to buy cialis in ontario warnings for cialis enter site 20 mg cialis cost cialis online holland generic cialis levitra
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 07:30 ب.ظ

Cheers! Great information!
enter site natural cialis cialis alternative bulk cialis viagra vs cialis vs levitra cialis online holland cialis 20mg prix en pharmacie order cialis from india cialis ahumada cialis 5mg prix generic cialis in vietnam
Cialis generic
سه شنبه 13 آذر 1397 08:28 ق.ظ

Really loads of valuable tips.
cialis pills boards buying brand cialis online are there generic cialis cialis kaufen cialis uk next day prices for cialis 50mg generic cialis in vietnam prix cialis once a da costo in farmacia cialis cialis italia gratis
Buy generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 08:35 ب.ظ

Thanks a lot, Helpful information!
safe dosage for cialis cialis cipla best buy cialis cost cialis manufacturer coupon generic cialis at walmart precios de cialis generico cialis rezeptfrei sterreich cialis reviews acquisto online cialis cialis name brand cheap
buy cialis pills online
دوشنبه 12 آذر 1397 08:06 ق.ظ

Many thanks, I enjoy it.
cialis 50 mg soft tab cialis generic tadalafil buy cialis online napol are there generic cialis prezzo di cialis in bulgaria generic cialis pill online generic cialis 20mg uk where to buy cialis in ontario brand cialis nl if a woman takes a mans cialis
buy cialis no rx
یکشنبه 11 آذر 1397 08:07 ب.ظ

With thanks, Valuable information.
cialis en mexico precio pastillas cialis y alcoho cialis canadian drugs how does cialis work no prescription cialis cheap purchase once a day cialis cialis prezzo in linea basso cialis generico 200 cialis coupon cialis australian price
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 07:32 ق.ظ

Valuable facts. Appreciate it!
generic cialis at the pharmacy look here cialis cheap canada fast cialis online 200 cialis coupon cialis efficacit achat cialis en suisse discount cialis discount cialis try it no rx cialis click here cialis daily uk
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 08:20 ب.ظ

You revealed it really well.
recommended site cialis kanada cialis italia gratis purchasing cialis on the internet usa cialis online cialis 5 effetti collaterali low dose cialis blood pressure online cialis callus precios de cialis generico cialis generico online
Cialis generic
شنبه 10 آذر 1397 07:12 ق.ظ

Kudos! I value this.
recommended site cialis kanada chinese cialis 50 mg cialis patent expiration cialis free trial cialis dosage recommendations sublingual cialis online buy cialis online legal cialis 20 mg effectiveness cialis purchasing cialis farmacias guadalajara
buy tadalafil
جمعه 9 آذر 1397 07:53 ب.ظ

Wow plenty of wonderful info.
wow look it cialis mexico dose size of cialis cialis 5mg prix cialis mit grapefruitsaft purchase once a day cialis can i take cialis and ecstasy cialis y deporte cialis generic availability cialis rckenschmerzen buy online cialis 5mg
Buy cialis online
جمعه 9 آذر 1397 08:05 ق.ظ

Fantastic material. Regards.
40 mg cialis what if i take acheter du cialis a geneve viagra vs cialis vs levitra il cialis quanto costa ou acheter du cialis pas cher cuanto cuesta cialis yaho we like it safe cheap cialis cialis 30 day trial coupon cialis pas cher paris prix cialis once a da
buy cialis pills
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:56 ب.ظ

Reliable material. Thanks!
free generic cialis low dose cialis blood pressure low dose cialis blood pressure american pharmacy cialis generic for cialis cialis dosage recommendations american pharmacy cialis calis cialis 20 mg cut in half safe site to buy cialis online
buy cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 09:20 ق.ظ

You actually revealed this adequately!
enter site very cheap cialis cialis super acti how do cialis pills work cialis para que sirve acquistare cialis internet cialis 5mg prix wow cialis 20 cialis online deutschland fast cialis online cialis pills in singapore
Cialis generic
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:32 ب.ظ

Seriously a good deal of terrific knowledge!
pastillas cialis y alcoho where cheapest cialis tadalafil generic cialis generisches kanada are there generic cialis cipla cialis online viagra vs cialis vs levitra cialis side effects dangers buy cialis sample pack buying cialis in colombia
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 7 آذر 1397 08:46 ق.ظ

Excellent write ups. Thank you.
callus cialis wir preise cialis dose 30mg cialis side effects dangers cialis dosage recommendations pastillas cialis y alcoho cialis online cialis y deporte cialis 20 mg cost dose size of cialis
Buy generic cialis
چهارشنبه 11 مهر 1397 10:46 ق.ظ

You reported it superbly.
cialis australian price cialis ahumada cialis prezzo al pubblico cialis australian price the best site cialis tablets buying cialis overnight estudios de cialis genricos look here cialis cheap canada cialis for sale in europa il cialis quanto costa
buy tadalafil
دوشنبه 9 مهر 1397 08:38 ق.ظ

You actually said this well.
compare prices cialis uk only now cialis 20 mg usa cialis online the best choice cialis woman cialis 10mg prix pharmaci cialis 20mg prix en pharmacie only now cialis 20 mg cialis coupons cialis generico online cialis super acti
cialisvipsale.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 05:57 ق.ظ

Truly a good deal of wonderful material!
cialis uk next day cialis for sale in europa cialis usa cost cialis generic 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg schweiz low dose cialis blood pressure acheter du cialis a geneve cialis 100 mg 30 tablet cialis tablets australia
http://cialisvonline.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:54 ب.ظ

Beneficial information. Thanks a lot.
cialis para que sirve cialis generique 5 mg cialis side effects warnings for cialis cialis 20mg preis cf sialis american pharmacy cialis generic cialis pill online cialis from canada cheap cialis
rldta.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:15 ب.ظ

You actually said it exceptionally well.
is buying viagra online legal viagra uk buy online where can you purchase viagra is it legal to buy viagra online sildenafil online pharmacy buying real viagra online viagra no prescription buy viagra from uk order viagra online uk where can i buy viagra without
http://cialisvipsale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 08:34 ب.ظ

You expressed it wonderfully!
cialis 100mg suppliers brand cialis nl cialis 5 mg wow cialis tadalafil 100mg cialis prezzo di mercato cialis 5 mg schweiz cialis venta a domicilio cialis pills boards deutschland cialis online online prescriptions cialis
viabiovit.com/viagra-pfizer-50-mg.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 08:20 ق.ظ

You actually said that superbly.
want to buy viagra viagra without presc uk buy viagra online next day delivery buy viagra cheapest price buy viagra online nz best site to buy viagra buy viagra nz buying viagra without a prescription pharmacy order online buy viagra now online
Viagra coupon
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 07:55 ب.ظ

Regards! Loads of forum posts.

viagra on prescription uk can you really buy viagra online online order viagra where can i buy viagra safely online where to buy viagra for women can you buy viagra online buy viagra online pharmacy sildenafil viagra buy viagra pharmacy can you buy viagra at cvs
Cialis 20 mg
شنبه 18 فروردین 1397 09:16 ب.ظ

You have made the point!
cialis generico lilly where cheapest cialis canada discount drugs cialis dosagem ideal cialis cialis baratos compran uk cialis side effects dangers online cialis venta cialis en espaa female cialis no prescription cialis generico milano
Cialis 20 mg
یکشنبه 5 فروردین 1397 04:44 ق.ظ

You have made your position pretty effectively!!
brand cialis generic cialis canadian drugs cialis savings card side effects for cialis compare prices cialis uk cialis authentique suisse side effects of cialis we choice cialis uk cialis 5 mg para diabeticos warnings for cialis
Cialis online
پنجشنبه 2 فروردین 1397 11:42 ب.ظ

This is nicely said! .
pastillas cialis y alcoho weblink price cialis viagra or cialis calis purchase once a day cialis try it no rx cialis cialis 30 day sample cialis generico online cialis generic availability generic low dose cialis
cam4 token hack v1.0.3 download
سه شنبه 21 آذر 1396 06:55 ب.ظ
پست بسیار خوبی است من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و آرزو داشتم بگویم
من واقعا از پست های وبلاگ شما گشت و گذار لذت بردم. در هر صورت من به فید RSS شما اشتراک می کنم
و امیدوارم که خیلی زود نوشتید
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :