تبلیغات
فیزیک دوم دبیرستان - سوالات کنکور گرما و قانون گازها

فیزیک دوم دبیرستان

اموزش کامل فیزیک دوم برای دانش اموزان ایرانی هدف اصلی من است

سوالات کنکور گرما و قانون گازها

 

 

۱-در یک ظرف به شکل استوانه مقداری آب ۲۰درجه سانتیگراد قرار دارد. اگر دمای آب  به ۵۰  درجه  سانتیگراد  افزایش  یابد  و ضریب انبساط ظرف ناچیز باشد فشار وارد بر کف ظرف و ارتفاع آب چگونه تغییر می کند ؟

(۷۸  ت )

    ۱)افزایش- افزایش                        ۲)کاهش - افزایش

    ۳)ثابت - ثابت                           √ ۴)ثابت - افزایش

۲-در دمای ثابت چند در صد حجم گازی را کم کنیم تا فشار آن ۲۵ در صد زیاد شود؟ (۷۸ ر )

    ۱)۱             ۲)۱۵             ۳)۲۵            √ ۴)۲۰

۳-یک گلوله  فلزی  به جرم  ۸۰۰ گرم و دمای ۴۲ درجه سانتیگراد را روی یک قطعه بزرگ یخ صفر درجه قرار می دهیم. پس از برقراری تعادل جرم یخ ذوب شده چند گرم است؟   (  گرمای  نهان  ذوب  یخ  و  گرمای  ویژه  فلز در SI ۳۳۶۰۰۰  و ۲۰۰ است  ) ( ۷۹ ت )

 ۱)۴۰۰                 ۲)۲۰۰            √ ۳)۲۰              ۴)۱۰

۴-وقتی قطعه فلزی به جرم ۵/۲ kg را روی قطعه بزرگ سخ صفر  درجه قرار می دهیم ، ۱۹۰ گرم یخ ذوب می شود . اگر  گرمای  نهان ذوب یخ ۳۴۰۰۰۰ ژول بر کیلو گرم باشد گرمای ویژه فلز چندژول بر کیلو گرم کلوین است؟ 

( ۷۹  ت )

  ۱)۱۹۰            √  ۲)۳۸۰                ۳)۴۸۰             ۴)۷۶۰ 

۵-هر گاه به دمای گاز کاملی   ۵۴۶  درجه  سانتیگراد بیزاییم ، در حجم ثابت فشارش  ۳ برابر می شود . دمای اولیه گاز برحسب سانتیگراد چقدر است؟ (۷۹ ت )

      ۱)۱۳۶/۵-         √  ۲)صفر             ۳)۵/۱۳۶ +         ۴)۲۷۳

۶-مخزن  گازی  محتوی ۱۵  لیتر گاز  اکسیژن  با  فشار ۲ اتمسفر  را  به یک مخزن خالی از هوا به حجم ۲۵ لیتر متصل می کنیم . در دمای ثابت فشار هر مخزن چند اتمسفر می شود ؟ ( ۷۹  ر  )

  ۱)۱/۲            √ ۲)۳/۴            ۳)۴/۳              ۴)۵/۴

۷-طول یک پل بر اثر ۲۵ درجه  سانتیگراد  افزایش دما  ۵/۲ cm  اضافه  شده است. اگر  ضریب  انبساط  طولی  پل 1.25×105-  باشد  طول  پل چند متر است ؟ ( ۸۰  ت )

۱) ۶۰             √ ۲) ۸۰               ۳) ۱۰۰            ۴)۱۲۰

۸-مقداری گاز کامل  را  که  دمای  آن  ۲۷  درجه  سانتیگراد و  فشارش یک اتمسفر است . آنقدر  متراکم  می کنیم  تا  حجم آن به ۶/۱ حجم اولیه خود برسد . اگر در این حالت ، فشارگاز متراکم 6.5 اتمسفر باشد ، دمای آن چند درجه سلسیوس است ؟ ( ۸۰  ت )

     ۱)۱۰۴              ۲)۷۷                ۳)۵۲              √ ۴)۲۷

۹-ضریب انبساط طولی فلزی 5-10×2.5 k-1 . است. دمای یک میله از آن را چند درجه سلسیوس افزایش  دهیم تا بر طول  آن تقریبا به اندازه یک هزارم طول اولیه اضافه شود؟ (۸۰ ر )

 ۱)۳۰            √ ۲)۴۰             ۳)۵۰             ۴)۶۰

۱۰-ضریب انبساط طولی میله ای  5-10×2 1-k  است. اگر دمای این میله ۵۰ درجه سلسیوس افزایش یابد ، طول آن چند در صد افزایش می یابد؟

(۸۱ ت )

    1)0.1          √ 2)1               3)2           4)10

۱۱-مقداری گاز در  دمای ۳۰۰  کلوین  زیر  پیستون  قرار دارد . اگر  با جابجا کردن پیستون حجم گاز را دو برابر کنیم و دمای گاز را نیز به ۴۰۰k برسانیم ، فشار گاز چند برابر می شود؟ ( ۸۱ ت )

  ۱)۳/۸           √ ۲)۲/۳            ۳)۳/۲            ۴)۸/۳

۱۲-مقداری یخ صفر درجه سلسیوس را با همان مقدار آب با دمای ۹۰ درجه سلسیوس مخلوط می کنیم . دمای تعادل مخلوط را تعیین کنید . (۸۱  ت )         (گرمای نهان ذوب یخ ۳۳۶  kj/kg و گرمای ویژه آب۴۲۰۰  j/kgc است )

    ۱)۱۰            ۲)۵             √ ۳)2.5          ۴)صفر

۱۳-دمای مقدار معینی گاز کامل ۲۷c است. دمای آن را در فشار ثابت ،چند درجه سلسیوس زیاد کنیم تا افزایش حجم آن۳/۱ حجم ادلیه اش باشد ؟

   ( ۸۱ ر )

   ۱)۲۲۷                ۲)۹۰۰            ۳)۱۲۷           √ ۴)۱۰۰

 ۱۴-یک قطعه فلز به جرم ۵۰۰g را که دمای آن ۶۷c است در ظرفی عایق حرارت که حاوی ۳۸۰ g آب دردمای ۲۰cاست می اندازیم . دمای تعادل چند درجه سلسیوس می شود؟( ۸۲ ر )

( گرمای ویژه آب و فلز در SI برابر ۴۲۰۰  و ۳۸۰ است ) 

 ۱)۲۳            ۲)۲۴              √۳)۲۵             ۴)۲۸

۱۵-ضریب انبساط طولی یک جسم جامد چند برابر ضریب انبساط حجمی آن است ؟  (  ۸۲  ر )

     ۱)۳              ۲)۲              √ ۳)۱/۳            ۴)۱/۲

۱۶-اگر فشار گازکاملی را ۲۵ در صد افزایش داده و همزمان دمای مطلق آن را ۲۰ در صد کاهش دهیم ، حجم گاز چگونه تغییر می کند ؟ ( ۸۲ ر )

√۱)۳۶ در صد کاهش                    ۲)۴۰ در صد افزایش

  ۳)۶۰ در صد افزایش                   ۴)۶۴ در صد کاهش

۱۷-قطعه فلزی به جرم 2.5kg با دمای ۶۸ c را روی یک قطعه یخ بزرگ صفر درجه سلسیوس قرار می دهیم . اگر گرمای نهان ویژه ذوب یخ۳۴۰۰۰۰j/kg و گرمای ویژه فلز ۳۸۰j/kgc  باشد . چند گرم از یخ ذوب می شود؟

 ( ۸۳ ت ) 

   ۱)۹۵            √۲)۱۹۰           ۳)۳۸۰           ۴)۵۷۰

۱۸-چگالی گاز کاملی در دمای صفر درجه سلسیوس و فشار ۱ اتمسفر برابر 1.4 kg/m3  است. چگالی این گاز در فشار ۲ اتمسفر و دمای ۲۷۳c چند کیلوگرم بر متر مکعب است ؟ ( ۸۳ ت )

     1)0.35           2)0.7              √ 3)1.4            4)2.8

۱۹-یک قطعه ۱۰۰گرم از مس با دمای ۸۱c را در ظرف عایقی که حاوی ۲۰۰گرم آب با دمای ۱۵c است می اندازیم . اگر گرمای ویژه مس و آب ۴۰۰ و ۴۲۰۰ در SI باشد . دمای تعادل چند درجه سلسیوس می شود ؟ (  ۸۳  ر )

  √۱) ۱۸            ۲)۲۰             ۳) ۲۳            ۴)۲۸

۲۰-طول میله ای در دمای صفر درجه سلسیوس برابر۸۰۰cm  است . اگر طول آن در دمای ۵۰ درجه سلسیوس به ۸۰۱ cm برسد ، ضریب انبساط طولی آن در SI  کدام است ؟ ( ۸۳ ر )

      1)4-10 ×2.5

    √ 2)5-10×2.5

       3)4-10×4

       4)5-10×4

۲۳-استوانه ای به حجم ۱۰۰لیتر محتوی گاز کاملی با دمای ۲۷c و فشار ۱۵ اتمسفراست . اگر با استفاده از پیستون حجم همان گاز را به ۸۰ لیتر و دمای آن را به ۴۷c برسانیم، فشار گاز در این حالت چند اتمسفر می شود ؟  ( ۸۳ ر )

   ۱)۱۵               ۲)۱۸           √۳)۲۰             ۴)۲۵

۲۴-دمای یک ورقه فلزی را ۲۵۰cافزایش می دهیم . مساحت آن یک در صد افزایش می یابد . ضریب انبساط حجمی آن فلز در SI کدام است ؟ (۸۴ ت )

        1)4-10×2

        2)5-10×2

        3)4-10×4

      √4)5-10×4

۲۵-دو که فلزی هم جتس در نظر بگیرید که شعاعهای مساوی دارند ولی درون یکی از آنها حفره ای وجود دارد . اگر به دو کره انرژی گرمایی مساوی بدهیم شعاع آنها چگونه تغییر می کند ؟ ( ۸۴  ر )

   ۱)افزایش شعاع دو کره برابر است.

   ۲)افزایش شعاع کره حفره دار کمتر است.

√ ۳)افزایش شعاع کره حفره دار بیشتر است .

   ۴)بسته به شعاع و محل حفره همه حالات ممکن است .

۲۶- چند لیتر آب ۸۰ درجه سلسیوس را با ۴۰ لیتر آب ۱۰ درجه سلسیوس مخلوط کنیم تا دمای تعادل تقریبی ۴۰ درجه سلسیوس شود ؟ ( ۸۵ ت )

    ۱) ۲۵          √ ۲) ۳۰              ۳) ۴۵             ۴) ۵۰

۲۷- در درون یک مکعب فلزی به ضلع  ۲۰ سانتیمتر حفره خالی کروی به شعاع ۵ سانتیمتر وجود دارد . اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازه ۴../. میلی متر افزایش یابد . شعاع حفره ..... می یابد . ( ۸۵ ت )

 √ ۱) ۱../. میلی متر افزایش

    ۲) ۱../. میلی متر کاهش

    ۳) ۳../. میلی متر کاهش

    ۴) ۳../. میلی متر افزایش  

۲۸- ۲ لیتر گاز کامل با فشار یک اتمسفر و دمای ۲۷ درجه سلسیوس زیر پیستون قرار دارد . پیستون را به غقب می کشیم و حجم گاز را به ۴ لیتر می رسانیم . اگر در این عمل دمای گاز ۱۲ درجه سلسیوس کاهش یافته باشد . فشار آن به چند اتمسفر رسیده است ؟ ( ۸۵ ت )

۱) ۲۳/.          √ ۲) ۴۸/.            ۳) ۶۳/.          ۴)۹۸/.

۲۹- کدام مطلب  زیر درست است ؟ ( ۸۵ ر )

  ۱) اگر در هوای سرد یک قطعه فلز و یک قطعه چوب خشک را لمس کنیم فلز گرمتر به نظر می رسد .

√ ۲) برای لباس های آتش نشانی پوشش براق مناسب تر است .

  ۳) هنگامی که در یخچال را باز می کنید هوای سرد از بالای آن بیرون می آید .

  ۴) در کشورهای با آب و هوای گرم ، رنگ تیره برای نمای بیرون ساختمان ها مناسب تر است .

۳۰- ۲۰ گرم گاز کامل در فشار ۴ اتمسفر در محفظه ای به حجم ۳۰ لیتر قرار دارد . در دمای ثابت ۱۰ گرم از گاز را خارج کرده و حجم محفظه را نیز نصف می کنیم . فشار آن چند اتمسفر می شود ؟ ( ۸۵ ر )

   ۱)۲       √ ۲)۴            ۳)۶            ۴) ۸

۳۱-چند لیتر آب ۸۰ درجه سلسیوس را با ۴۰ لیتر آب ۱۰ درجه سلسیوس مخلوط کنیم ، تا دمای تعادل تقریبی ۴۰ درجه سلسیوس شود ؟ ( ۸۵ ت )

  ۱)۲۵          √ ۲)۳۰          ۳)۴۵           ۴)۵۰

۳۲- در درون یک مکعب فلزی به ضلع ۲۰ سانتیمتر حفره خالی کروی به شعاع ۵ سانتیمتر وجود درد . اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازه ۴../. میلی متر افزایش یابد . شعاع حفره ... می یابد . ( ۸۵ ت )

  ۱) ۱../. میلی متر کاهش            √ ۲) ۱../. میلی متر افزایش

  ۳)۳../. میلی متر کاهش                ۴)۳../. میلی متر افزایش

۳۳- ۲ لیتر گاز کامل با فشار یک اتمسفر و دمای ۲۷ درجه سلسیوس زیر پیستون قرار دارد . پیستون را به عقب می کشیم و حجم گاز را به ۴ لیتر می رسانیم . اگر در این عمل دمای گاز ۱۲ درجه سلسیوس کاهش یافته باشد . فشار آن به چند اتمسفر رسیده است ؟( ۸۵ ت )

۱)۲۳/.          √ ۲)۴۸/.           ۳)۶۳/.            ۴)۹۸/.

۳۴- کدام مطلب زیر درست است ؟ ( ۸۵ ر )

  ۱)اگر در هوای سرد یک قطعه فلز و یک قطعه چوب خشک را لمس کنیم فلز گرمتر به نظر می رسد .

 √ ۲)برای لباس های آتش نشانی پوشش براق مناسب تر است .

   ۳)هنگامی که در یخچال را باز می کنید هوای سرد از بالای آن بیرون می آید .

   ۴)در کشورهای با آب و هوای گرم ، رنگ تیره برای نمای بیرون ساختمان ها مناسب تر است .

نظرات() 
Cialis canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:52 ب.ظ

Helpful advice. Regards.
no prescription cialis cheap viagra or cialis cialis daily low cost cialis 20mg cialis alternative buy name brand cialis on line cialis tadalafil how to buy cialis online usa cialis 5mg prix i recommend cialis generico
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:23 ق.ظ

Appreciate it, Ample knowledge!

cialis generic cialis kaufen wo cialis reviews how to purchase cialis on line when can i take another cialis cialis therapie cialis tadalafil online viagra or cialis cialis per paypa cialis pills boards
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:11 ق.ظ

You said it adequately..
we use it 50 mg cialis dose buy online cialis 5mg cialis arginine interactio cialis 10 doctissimo price cialis best deutschland cialis online only now cialis for sale in us cialis canada callus buy cialis online nz
buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:41 ب.ظ

You explained this effectively!
side effects for cialis generico cialis mexico cialis 20 mg cut in half cialis side effects cialis authentique suisse canada discount drugs cialis enter site very cheap cialis buy cialis online legal if a woman takes a mans cialis tadalafil 20mg
Cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 11:48 ق.ظ

Amazing quite a lot of good tips.
cipla cialis online cialis 20mg cialis 20 mg cost tadalafil 10 mg tesco price cialis generic cialis pill online cialis 20 mg cut in half achat cialis en suisse cialis e hiv viagra vs cialis
Buy generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 12:11 ق.ظ

Nicely put. Thanks.
generic cialis cialis diario compra cialis generique cialis billig only best offers 100mg cialis price cialis best cialis tadalafil safe dosage for cialis prix de cialis cialis in sconto
Buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 11:16 ق.ظ

Reliable data. Cheers.
low dose cialis blood pressure cialis generika sublingual cialis online tadalafil 10 mg cialis uk cialis 5 mg funziona cialis 5mg cilas cialis online nederland buy online cialis 5mg
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:43 ب.ظ

Fine postings. Appreciate it!
cialis diario compra we choice free trial of cialis fast cialis online cialis coupons price cialis wal mart pharmacy side effects for cialis compare prices cialis uk viagra vs cialis vs levitra cialis for sale in europa free cialis
Cialis 20 mg
یکشنبه 11 آذر 1397 10:35 ق.ظ

Amazing many of fantastic data.
legalidad de comprar cialis ou acheter du cialis pas cher achat cialis en suisse 5 mg cialis coupon printable click here cialis daily uk cialis soft tabs for sale cialis prezzo al pubblico order generic cialis online tadalafil 20 mg venta cialis en espaa
Buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 11:50 ب.ظ

Wow a good deal of excellent facts!
prix cialis once a da cialis 100mg suppliers click now buy cialis brand cialis 5 effetti collaterali venta cialis en espaa cialis efficacit cialis manufacturer coupon bulk cialis generic cialis in vietnam ou trouver cialis sur le net
buy cialis online no prescription
شنبه 10 آذر 1397 10:36 ق.ظ

Incredible a lot of terrific facts.
cialis generika cialis without a doctor's prescription cialis for daily use cialis online nederland only here cialis pills generic cialis 20mg tablets cost of cialis cvs cialis arginine interactio wow look it cialis mexico cialis 20mg preis cf
buy cialis pills online
جمعه 9 آذر 1397 11:16 ب.ظ

You actually reported that wonderfully!
cialis official site cialis rezeptfrei look here cialis order on line we like it safe cheap cialis rx cialis para comprar cialis taglich cialis 5mg cialis without a doctor's prescription cialis kamagra levitra tadalafil 20 mg
buy cialis medication
جمعه 9 آذر 1397 11:29 ق.ظ

Superb facts. Kudos!
buy cialis cheap 10 mg the best site cialis tablets cialis per paypa buy generic cialis 200 cialis coupon cialis prezzo in linea basso enter site natural cialis generico cialis mexico cialis generico postepay tadalafil 20 mg
buy cialis online us pharmacy
جمعه 9 آذر 1397 12:14 ق.ظ

You've made your point pretty clearly!!
buying brand cialis online cialis sicuro in linea enter site natural cialis cialis australian price cialis 10 doctissimo cialis pas cher paris canadian cialis cialis side effects dangers legalidad de comprar cialis cialis name brand cheap
buy cialis germany
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:53 ب.ظ

Cheers! I enjoy this.
cialis 100 mg 30 tablet interactions for cialis cialis vs viagra prezzo cialis a buon mercato buy name brand cialis on line precios cialis peru we choice cialis pfizer india generic cialis review uk cialis venta a domicilio cialis wir preise
buy cialis pills online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:26 ق.ظ

Really a lot of superb information!
we like it cialis soft gel cialis online holland cialis official site cialis 20 mg best price cialis reviews cialis generisches kanada cialis generico in farmacia get cheap cialis price cialis per pill low cost cialis 20mg
Generic cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 12:11 ب.ظ

Thanks! Helpful information.
200 cialis coupon enter site very cheap cialis cialis therapie cialis with 2 days delivery cialis daily reviews cialis tablets cialis 5 mg para diabeticos cialis mit grapefruitsaft cialis 20mg cialis coupon
Cialis pills
دوشنبه 9 مهر 1397 09:50 ب.ظ

You expressed it well.
only now cialis for sale in us recommended site cialis kanada enter site natural cialis cialis online holland we choice cialis pfizer india tadalafil tablets cialis daily dose generic order generic cialis online cialis kaufen bankberweisung effetti del cialis
pharmacy canada
یکشنبه 1 مهر 1397 06:05 ب.ظ

Fantastic posts, With thanks!
viagra canadiense are canadian online pharmacies safe is trust pharmacy in canada legitimate buy viagrow pro canadian medications list canada medication prices online pharmacies tech school pharmacy canada online prescriptions canadian pharmaceuticals reviews drugs for sale usa
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 05:23 ب.ظ

Nicely spoken indeed. !
tadalafil 5 mg cialis pharmacie en ligne viagra cialis levitra cipla cialis online we recommend cialis best buy brand cialis generic side effects for cialis effetti del cialis cialis 20 mg cut in half what is cialis
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:32 ب.ظ

Wonderful tips. With thanks.
cialis soft tabs for sale cialis 5mg acheter cialis kamagra look here cialis cheap canada buy brand cialis cheap buy name brand cialis on line india cialis 100mg cost cilas precios cialis peru legalidad de comprar cialis
viabiovit.com/approved-online-pharmacy.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 10:39 ق.ظ

Information clearly considered..
buy real viagra online where can i buy viagra without a prescription where can i buy viagra online uk how to buy viagra online without prescription viagra side effects buy viagra for women generic viagra uk online viagra buy buy viagra with prescription viagra online pharmacy
Andreas
پنجشنبه 31 خرداد 1397 02:04 ب.ظ
I knoᴡ this web site offers quality dependent content and additional stuff, іs tһere ɑny other website ѡhich prߋvides these іnformation in quality?
Geoffrey
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:20 ق.ظ
Нello my loved one! I wish to say that this articlle іs awesome, ɡreat written аnd ϲome with
ɑlmost ɑll vital infos. Ι'Ԁ ⅼike to peer xtra posts ⅼike thіѕ .
Sully
دوشنبه 28 خرداد 1397 02:09 ق.ظ
Just desire tо say your article is ɑs surprising. Ꭲhe clearness in your post is jᥙst cool
ɑnd і сould assuime үou are an expert on this subject.

Fine ԝith your permission ⅼet me to grab your feed to keep up to date wіth
forthcoming post. Tһanks a million and рlease continue
the gratifying wߋrk.
Stone Janah
یکشنبه 27 خرداد 1397 10:28 ب.ظ
Thhis web site tгuly haѕ all of thhe infоrmation ɑnd facts I wasnted concernin tһis
subject аnd dіdn't knoѡ whho to ɑsk.
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:59 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis baratos compran uk order a sample of cialis viagra or cialis achat cialis en itali cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cialis info if a woman takes a mans cialis purchasing cialis on the internet cialis official site
cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 6 خرداد 1397 12:12 ب.ظ
Thanks very nice blog!
grow faster
شنبه 29 اردیبهشت 1397 06:05 ق.ظ
Heya i'm for tthe first time here. I found this board
and I tto find It really helpful & iit helped me out a lot.
I'm hoping to give something back and help otherss like you aided me.
Pharmacy App
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 04:34 ب.ظ
Goood answer back in return of this diufficulty wit real arguments and describing all about that.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :