تبلیغات
فیزیک دوم دبیرستان - سوالات کنکور گرما و قانون گازها

فیزیک دوم دبیرستان

اموزش کامل فیزیک دوم برای دانش اموزان ایرانی هدف اصلی من است

سوالات کنکور گرما و قانون گازها

 

 

۱-در یک ظرف به شکل استوانه مقداری آب ۲۰درجه سانتیگراد قرار دارد. اگر دمای آب  به ۵۰  درجه  سانتیگراد  افزایش  یابد  و ضریب انبساط ظرف ناچیز باشد فشار وارد بر کف ظرف و ارتفاع آب چگونه تغییر می کند ؟

(۷۸  ت )

    ۱)افزایش- افزایش                        ۲)کاهش - افزایش

    ۳)ثابت - ثابت                           √ ۴)ثابت - افزایش

۲-در دمای ثابت چند در صد حجم گازی را کم کنیم تا فشار آن ۲۵ در صد زیاد شود؟ (۷۸ ر )

    ۱)۱             ۲)۱۵             ۳)۲۵            √ ۴)۲۰

۳-یک گلوله  فلزی  به جرم  ۸۰۰ گرم و دمای ۴۲ درجه سانتیگراد را روی یک قطعه بزرگ یخ صفر درجه قرار می دهیم. پس از برقراری تعادل جرم یخ ذوب شده چند گرم است؟   (  گرمای  نهان  ذوب  یخ  و  گرمای  ویژه  فلز در SI ۳۳۶۰۰۰  و ۲۰۰ است  ) ( ۷۹ ت )

 ۱)۴۰۰                 ۲)۲۰۰            √ ۳)۲۰              ۴)۱۰

۴-وقتی قطعه فلزی به جرم ۵/۲ kg را روی قطعه بزرگ سخ صفر  درجه قرار می دهیم ، ۱۹۰ گرم یخ ذوب می شود . اگر  گرمای  نهان ذوب یخ ۳۴۰۰۰۰ ژول بر کیلو گرم باشد گرمای ویژه فلز چندژول بر کیلو گرم کلوین است؟ 

( ۷۹  ت )

  ۱)۱۹۰            √  ۲)۳۸۰                ۳)۴۸۰             ۴)۷۶۰ 

۵-هر گاه به دمای گاز کاملی   ۵۴۶  درجه  سانتیگراد بیزاییم ، در حجم ثابت فشارش  ۳ برابر می شود . دمای اولیه گاز برحسب سانتیگراد چقدر است؟ (۷۹ ت )

      ۱)۱۳۶/۵-         √  ۲)صفر             ۳)۵/۱۳۶ +         ۴)۲۷۳

۶-مخزن  گازی  محتوی ۱۵  لیتر گاز  اکسیژن  با  فشار ۲ اتمسفر  را  به یک مخزن خالی از هوا به حجم ۲۵ لیتر متصل می کنیم . در دمای ثابت فشار هر مخزن چند اتمسفر می شود ؟ ( ۷۹  ر  )

  ۱)۱/۲            √ ۲)۳/۴            ۳)۴/۳              ۴)۵/۴

۷-طول یک پل بر اثر ۲۵ درجه  سانتیگراد  افزایش دما  ۵/۲ cm  اضافه  شده است. اگر  ضریب  انبساط  طولی  پل 1.25×105-  باشد  طول  پل چند متر است ؟ ( ۸۰  ت )

۱) ۶۰             √ ۲) ۸۰               ۳) ۱۰۰            ۴)۱۲۰

۸-مقداری گاز کامل  را  که  دمای  آن  ۲۷  درجه  سانتیگراد و  فشارش یک اتمسفر است . آنقدر  متراکم  می کنیم  تا  حجم آن به ۶/۱ حجم اولیه خود برسد . اگر در این حالت ، فشارگاز متراکم 6.5 اتمسفر باشد ، دمای آن چند درجه سلسیوس است ؟ ( ۸۰  ت )

     ۱)۱۰۴              ۲)۷۷                ۳)۵۲              √ ۴)۲۷

۹-ضریب انبساط طولی فلزی 5-10×2.5 k-1 . است. دمای یک میله از آن را چند درجه سلسیوس افزایش  دهیم تا بر طول  آن تقریبا به اندازه یک هزارم طول اولیه اضافه شود؟ (۸۰ ر )

 ۱)۳۰            √ ۲)۴۰             ۳)۵۰             ۴)۶۰

۱۰-ضریب انبساط طولی میله ای  5-10×2 1-k  است. اگر دمای این میله ۵۰ درجه سلسیوس افزایش یابد ، طول آن چند در صد افزایش می یابد؟

(۸۱ ت )

    1)0.1          √ 2)1               3)2           4)10

۱۱-مقداری گاز در  دمای ۳۰۰  کلوین  زیر  پیستون  قرار دارد . اگر  با جابجا کردن پیستون حجم گاز را دو برابر کنیم و دمای گاز را نیز به ۴۰۰k برسانیم ، فشار گاز چند برابر می شود؟ ( ۸۱ ت )

  ۱)۳/۸           √ ۲)۲/۳            ۳)۳/۲            ۴)۸/۳

۱۲-مقداری یخ صفر درجه سلسیوس را با همان مقدار آب با دمای ۹۰ درجه سلسیوس مخلوط می کنیم . دمای تعادل مخلوط را تعیین کنید . (۸۱  ت )         (گرمای نهان ذوب یخ ۳۳۶  kj/kg و گرمای ویژه آب۴۲۰۰  j/kgc است )

    ۱)۱۰            ۲)۵             √ ۳)2.5          ۴)صفر

۱۳-دمای مقدار معینی گاز کامل ۲۷c است. دمای آن را در فشار ثابت ،چند درجه سلسیوس زیاد کنیم تا افزایش حجم آن۳/۱ حجم ادلیه اش باشد ؟

   ( ۸۱ ر )

   ۱)۲۲۷                ۲)۹۰۰            ۳)۱۲۷           √ ۴)۱۰۰

 ۱۴-یک قطعه فلز به جرم ۵۰۰g را که دمای آن ۶۷c است در ظرفی عایق حرارت که حاوی ۳۸۰ g آب دردمای ۲۰cاست می اندازیم . دمای تعادل چند درجه سلسیوس می شود؟( ۸۲ ر )

( گرمای ویژه آب و فلز در SI برابر ۴۲۰۰  و ۳۸۰ است ) 

 ۱)۲۳            ۲)۲۴              √۳)۲۵             ۴)۲۸

۱۵-ضریب انبساط طولی یک جسم جامد چند برابر ضریب انبساط حجمی آن است ؟  (  ۸۲  ر )

     ۱)۳              ۲)۲              √ ۳)۱/۳            ۴)۱/۲

۱۶-اگر فشار گازکاملی را ۲۵ در صد افزایش داده و همزمان دمای مطلق آن را ۲۰ در صد کاهش دهیم ، حجم گاز چگونه تغییر می کند ؟ ( ۸۲ ر )

√۱)۳۶ در صد کاهش                    ۲)۴۰ در صد افزایش

  ۳)۶۰ در صد افزایش                   ۴)۶۴ در صد کاهش

۱۷-قطعه فلزی به جرم 2.5kg با دمای ۶۸ c را روی یک قطعه یخ بزرگ صفر درجه سلسیوس قرار می دهیم . اگر گرمای نهان ویژه ذوب یخ۳۴۰۰۰۰j/kg و گرمای ویژه فلز ۳۸۰j/kgc  باشد . چند گرم از یخ ذوب می شود؟

 ( ۸۳ ت ) 

   ۱)۹۵            √۲)۱۹۰           ۳)۳۸۰           ۴)۵۷۰

۱۸-چگالی گاز کاملی در دمای صفر درجه سلسیوس و فشار ۱ اتمسفر برابر 1.4 kg/m3  است. چگالی این گاز در فشار ۲ اتمسفر و دمای ۲۷۳c چند کیلوگرم بر متر مکعب است ؟ ( ۸۳ ت )

     1)0.35           2)0.7              √ 3)1.4            4)2.8

۱۹-یک قطعه ۱۰۰گرم از مس با دمای ۸۱c را در ظرف عایقی که حاوی ۲۰۰گرم آب با دمای ۱۵c است می اندازیم . اگر گرمای ویژه مس و آب ۴۰۰ و ۴۲۰۰ در SI باشد . دمای تعادل چند درجه سلسیوس می شود ؟ (  ۸۳  ر )

  √۱) ۱۸            ۲)۲۰             ۳) ۲۳            ۴)۲۸

۲۰-طول میله ای در دمای صفر درجه سلسیوس برابر۸۰۰cm  است . اگر طول آن در دمای ۵۰ درجه سلسیوس به ۸۰۱ cm برسد ، ضریب انبساط طولی آن در SI  کدام است ؟ ( ۸۳ ر )

      1)4-10 ×2.5

    √ 2)5-10×2.5

       3)4-10×4

       4)5-10×4

۲۳-استوانه ای به حجم ۱۰۰لیتر محتوی گاز کاملی با دمای ۲۷c و فشار ۱۵ اتمسفراست . اگر با استفاده از پیستون حجم همان گاز را به ۸۰ لیتر و دمای آن را به ۴۷c برسانیم، فشار گاز در این حالت چند اتمسفر می شود ؟  ( ۸۳ ر )

   ۱)۱۵               ۲)۱۸           √۳)۲۰             ۴)۲۵

۲۴-دمای یک ورقه فلزی را ۲۵۰cافزایش می دهیم . مساحت آن یک در صد افزایش می یابد . ضریب انبساط حجمی آن فلز در SI کدام است ؟ (۸۴ ت )

        1)4-10×2

        2)5-10×2

        3)4-10×4

      √4)5-10×4

۲۵-دو که فلزی هم جتس در نظر بگیرید که شعاعهای مساوی دارند ولی درون یکی از آنها حفره ای وجود دارد . اگر به دو کره انرژی گرمایی مساوی بدهیم شعاع آنها چگونه تغییر می کند ؟ ( ۸۴  ر )

   ۱)افزایش شعاع دو کره برابر است.

   ۲)افزایش شعاع کره حفره دار کمتر است.

√ ۳)افزایش شعاع کره حفره دار بیشتر است .

   ۴)بسته به شعاع و محل حفره همه حالات ممکن است .

۲۶- چند لیتر آب ۸۰ درجه سلسیوس را با ۴۰ لیتر آب ۱۰ درجه سلسیوس مخلوط کنیم تا دمای تعادل تقریبی ۴۰ درجه سلسیوس شود ؟ ( ۸۵ ت )

    ۱) ۲۵          √ ۲) ۳۰              ۳) ۴۵             ۴) ۵۰

۲۷- در درون یک مکعب فلزی به ضلع  ۲۰ سانتیمتر حفره خالی کروی به شعاع ۵ سانتیمتر وجود دارد . اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازه ۴../. میلی متر افزایش یابد . شعاع حفره ..... می یابد . ( ۸۵ ت )

 √ ۱) ۱../. میلی متر افزایش

    ۲) ۱../. میلی متر کاهش

    ۳) ۳../. میلی متر کاهش

    ۴) ۳../. میلی متر افزایش  

۲۸- ۲ لیتر گاز کامل با فشار یک اتمسفر و دمای ۲۷ درجه سلسیوس زیر پیستون قرار دارد . پیستون را به غقب می کشیم و حجم گاز را به ۴ لیتر می رسانیم . اگر در این عمل دمای گاز ۱۲ درجه سلسیوس کاهش یافته باشد . فشار آن به چند اتمسفر رسیده است ؟ ( ۸۵ ت )

۱) ۲۳/.          √ ۲) ۴۸/.            ۳) ۶۳/.          ۴)۹۸/.

۲۹- کدام مطلب  زیر درست است ؟ ( ۸۵ ر )

  ۱) اگر در هوای سرد یک قطعه فلز و یک قطعه چوب خشک را لمس کنیم فلز گرمتر به نظر می رسد .

√ ۲) برای لباس های آتش نشانی پوشش براق مناسب تر است .

  ۳) هنگامی که در یخچال را باز می کنید هوای سرد از بالای آن بیرون می آید .

  ۴) در کشورهای با آب و هوای گرم ، رنگ تیره برای نمای بیرون ساختمان ها مناسب تر است .

۳۰- ۲۰ گرم گاز کامل در فشار ۴ اتمسفر در محفظه ای به حجم ۳۰ لیتر قرار دارد . در دمای ثابت ۱۰ گرم از گاز را خارج کرده و حجم محفظه را نیز نصف می کنیم . فشار آن چند اتمسفر می شود ؟ ( ۸۵ ر )

   ۱)۲       √ ۲)۴            ۳)۶            ۴) ۸

۳۱-چند لیتر آب ۸۰ درجه سلسیوس را با ۴۰ لیتر آب ۱۰ درجه سلسیوس مخلوط کنیم ، تا دمای تعادل تقریبی ۴۰ درجه سلسیوس شود ؟ ( ۸۵ ت )

  ۱)۲۵          √ ۲)۳۰          ۳)۴۵           ۴)۵۰

۳۲- در درون یک مکعب فلزی به ضلع ۲۰ سانتیمتر حفره خالی کروی به شعاع ۵ سانتیمتر وجود درد . اگر در اثر افزایش دما ضلع مکعب به اندازه ۴../. میلی متر افزایش یابد . شعاع حفره ... می یابد . ( ۸۵ ت )

  ۱) ۱../. میلی متر کاهش            √ ۲) ۱../. میلی متر افزایش

  ۳)۳../. میلی متر کاهش                ۴)۳../. میلی متر افزایش

۳۳- ۲ لیتر گاز کامل با فشار یک اتمسفر و دمای ۲۷ درجه سلسیوس زیر پیستون قرار دارد . پیستون را به عقب می کشیم و حجم گاز را به ۴ لیتر می رسانیم . اگر در این عمل دمای گاز ۱۲ درجه سلسیوس کاهش یافته باشد . فشار آن به چند اتمسفر رسیده است ؟( ۸۵ ت )

۱)۲۳/.          √ ۲)۴۸/.           ۳)۶۳/.            ۴)۹۸/.

۳۴- کدام مطلب زیر درست است ؟ ( ۸۵ ر )

  ۱)اگر در هوای سرد یک قطعه فلز و یک قطعه چوب خشک را لمس کنیم فلز گرمتر به نظر می رسد .

 √ ۲)برای لباس های آتش نشانی پوشش براق مناسب تر است .

   ۳)هنگامی که در یخچال را باز می کنید هوای سرد از بالای آن بیرون می آید .

   ۴)در کشورهای با آب و هوای گرم ، رنگ تیره برای نمای بیرون ساختمان ها مناسب تر است .

نظرات() 
Andreas
پنجشنبه 31 خرداد 1397 02:04 ب.ظ
I knoᴡ this web site offers quality dependent content and additional stuff, іs tһere ɑny other website ѡhich prߋvides these іnformation in quality?
Geoffrey
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:20 ق.ظ
Нello my loved one! I wish to say that this articlle іs awesome, ɡreat written аnd ϲome with
ɑlmost ɑll vital infos. Ι'Ԁ ⅼike to peer xtra posts ⅼike thіѕ .
Sully
دوشنبه 28 خرداد 1397 02:09 ق.ظ
Just desire tо say your article is ɑs surprising. Ꭲhe clearness in your post is jᥙst cool
ɑnd і сould assuime үou are an expert on this subject.

Fine ԝith your permission ⅼet me to grab your feed to keep up to date wіth
forthcoming post. Tһanks a million and рlease continue
the gratifying wߋrk.
Stone Janah
یکشنبه 27 خرداد 1397 10:28 ب.ظ
Thhis web site tгuly haѕ all of thhe infоrmation ɑnd facts I wasnted concernin tһis
subject аnd dіdn't knoѡ whho to ɑsk.
Cialis canada
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:59 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis baratos compran uk order a sample of cialis viagra or cialis achat cialis en itali cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg scheda tecnica we recommend cialis info if a woman takes a mans cialis purchasing cialis on the internet cialis official site
cialis without a doctor's prescription
یکشنبه 6 خرداد 1397 12:12 ب.ظ
Thanks very nice blog!
grow faster
شنبه 29 اردیبهشت 1397 06:05 ق.ظ
Heya i'm for tthe first time here. I found this board
and I tto find It really helpful & iit helped me out a lot.
I'm hoping to give something back and help otherss like you aided me.
Pharmacy App
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 04:34 ب.ظ
Goood answer back in return of this diufficulty wit real arguments and describing all about that.
онлайн кредит круглосуточно
شنبه 22 اردیبهشت 1397 02:25 ق.ظ
взять кредит онлайн на банковскую карту
где взять кредит без отказа
займ на карту украина
кредит на карту 100 одобрение
кредит срочно без отказа украина
деньги быстро на карту
онлайн займ срочно
Viagra canada
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 02:57 ق.ظ

You reported it terrifically!
buy viagra with prescription buy viagra online at buy viagra tablets buy without prescription online can you actually buy viagra online best buy viagra buy viagra pay with paypal where can i buy viagra pills viagra online usa buy viagra
Low cost viagra 20mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ

Many thanks, Good stuff.
buy viagra online pharmacy buy viagra on line where can i buy viagra from getting viagra uk viagra buy online usa buy viagra online no rx viagr buy viagra legally want to buy viagra viagra online prices
Viagra 5 mg
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:17 ب.ظ

Thanks a lot! I like this.
online pharmacy viagra viagra order online uk viagra where to buy viagra usa online online pharmacy online viagra online pharmacy viagra viagra mail order buy viagra online overnight delivery buy generic viagra pills viagra online rx
Kenneth
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:56 ق.ظ
What's uup Dear, aree youu inn fwct visiting thiss
wweb pagee regularly, if sso thdn yoou will without douibt get niice
know-how.
depforce price
شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:40 ق.ظ
Hi, I do blieve this iss ann excellent wweb site.
I stumnbledupon it ;) I will comje back yet again ssince I bookmadked it.
Money annd freddom is the greateat way to change, may you be rich andd conginue too guiide orher people.
garcinia cambogia free trial reviews
دوشنبه 20 فروردین 1397 08:27 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 10:21 ب.ظ

Regards. I enjoy it.
viagra vs cialis vs levitra comprar cialis navarr the best choice cialis woman cialis 5 mg schweiz 200 cialis coupon canada discount drugs cialis tadalafil 5mg cialis 30 day trial coupon cialis australian price india cialis 100mg cost
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:21 ب.ظ

Really all kinds of helpful advice!
cialis patent expiration sialis cialis en 24 hora cialis generico online look here cialis cheap canada import cialis click here take cialis we recommend cialis info achat cialis en europe cialis rezeptfrei
Joma Jewellery UK
جمعه 17 فروردین 1397 07:08 ق.ظ
In the beginning, by no means assume the item you are looking at is the rarest piece you have ever seen (it might be,
but only to you).
garciniacambogiapremium.net
جمعه 17 فروردین 1397 04:27 ق.ظ
Have been taking little over a month.
Joma Jewellery a little
چهارشنبه 15 فروردین 1397 11:46 ب.ظ
Silver solder is normally sold as a skinny sheet of solder that may be lower with jeweller's snips into the proper dimension for each job.
garciniacambogiapremium.net
چهارشنبه 15 فروردین 1397 02:55 ق.ظ
Have been taking little over a month.
garciniacambogiapremium.net
سه شنبه 14 فروردین 1397 07:33 ب.ظ
Have been taking little over a month.
Bungling Ben
دوشنبه 13 فروردین 1397 08:59 ق.ظ
We do not care exactly what anybody states, CB could be the worst spot
to work with America, along with Red Lobster.
mezo
دوشنبه 6 فروردین 1397 06:02 ب.ظ
You have madе some dedent points there. Ӏ ⅼooked on the web fօr more inf about the
issue and foᥙnd mоst individuals wіll go along with your views on tһіѕ website.
Cialis prices
جمعه 3 فروردین 1397 12:47 ق.ظ

You actually expressed it exceptionally well.
usa cialis online we recommend cialis best buy acquistare cialis internet we like it safe cheap cialis prices on cialis 10 mg cialis online napol cialis 50 mg soft tab acheter du cialis a geneve cialis 5 mg schweiz achat cialis en europe
Cialis canada
جمعه 3 فروردین 1397 12:47 ق.ظ

You have made your position very effectively..
cialis prices low cost cialis 20mg cialis 5mg billiger where do you buy cialis cialis professional from usa cialis uk next day side effects for cialis cost of cialis per pill cialis generique 5 mg acheter cialis meilleur pri
generic cialis tadalafil
پنجشنبه 2 فروردین 1397 01:00 ق.ظ
fantastic put up, very informative. I wonder why the
other experts of this sector don't notice this. You should continue your writing.
I'm confident, you have a huge readers' base already!
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 06:16 ب.ظ
سلام! من می توانم سوگند یاد کنم از این سایت بازدید کرده ام، اما بعد از انجام برخی از مقالات متوجه شدم این برای من جدید است.
با این حال، من مطمئنا خوشحالم که آن را کشف کردم و آن را نشانه گذاری خواهم کرد
چک کردن اغلب!
potion pop cheats
سه شنبه 8 اسفند 1396 06:43 ب.ظ
چیزی که من درک نمی کنم این است که در حال حاضر چگونه نیست
واقعا بسیار باهوش تر از شما ترجیح داده شده است
ممکن است اکنون باشد شما خیلی هوشمند هستید بنابراین شما از این موضوع به طور قابل توجهی تشخیص می دهید
من را به طور جداگانه ساخته و آن را از بسیاری از زوایای متعدد در نظر بگیرید.
مردان و زنان شبیه آن نیستند، مگر اینکه این یکی باشد
چیزی که با Lady Gaga انجام می شود! شخصیت شما خوب است.

تمام وقت آن را کنترل کنید!
آزمون رانندگی
شنبه 28 بهمن 1396 10:47 ب.ظ
آقا دمتون گرم از مطلب عالیتون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :